Breaking News
Home / featured / ಷಟಸ್ಥಲ ಸಾಧಕ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ.

ಷಟಸ್ಥಲ ಸಾಧಕ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ.

ಸ್ಥಲವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ತೆರ,
ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ರಸದಂತೆ.
ಬೀಜ ಒಳಗು, ಹಿಪ್ಪೆ ಹೊರಗು
ರಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಭೇದವ ನೋಡಾ.

ಬೀಜದ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪೆ ಬಲಿದು,
ಹಿಪ್ಪೆಯ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಜ ನಿಂದು,
ಉಭಯದ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಧುರರಸ
ನಿಂದುದ ಕಂಡು,

ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜ ಹೊರಗಾದುದನರಿತು
ಆ ರಸಪಾನವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒದಗಿದ ಕ್ರೀ
ಕ್ರೀಯಿಂದ ಒದಗಿದ ಜ್ಞಾನ.

ಇಂತೀ ಭೇದವಲ್ಲದೆ ಮಾತಿಗೆ
ಮಾತ ಗಂಟನಿಕ್ಕಿ
ನಿಹಿತ ವರ್ತನವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವತೂತಾಲಂಬರ
ಮಾತು ಸಾಕಂತಿರಲಿ.
ಕ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ,
ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮುಗೆ,
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಟ.
ಇದು ಸದ್ಯೋಜಾತ ಲಿಂಗದ
ಷಟ್‍ಸ್ಥಲ ಲೇಪದಾಟ.

ಅವಸರದ ರೇಕಣ್ಣ.

ವಚನ ಅನುಸಂಧಾನ:

ಅಪ್ಪ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು; ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಷಟಸ್ಥಲ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹಗಳಂಥ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯವಾದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಮ್ಮ ಅರಿವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆ ನುಡಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ದಿಂದ ‘ಅನುಭಾವ’ದ ಶರಣ ಮಾರ್ಗವ ನ್ನು ರೂಪಿಸಿ,ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಸವ/ವಚನ/ಶರಣ/ಲಿಂಗಾಯತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮವ ನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮಗಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವ ನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ನಿಟ್ಟಿನತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಶರಣರಾದ ಅವಸರದ ರೇಕಣ್ಣನವರ ಈ ಮೇಲಿನ ವಚನದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನೀಗ ಮಾಡೋಣ.

ಸ್ಥಲವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ತೆರ,
ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ರಸದಂತೆ.
ಬೀಜ ಒಳಗು, ಹಿಪ್ಪೆ ಹೊರಗು
ರಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಭೇದವ ನೋಡಾ.

ಶರಣ ಧರ್ಮದ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ತತ್ವ ಷಟಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ.ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಂದರ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಷಟಸ್ಥಲ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವ ಣಿಗೆಯ ವಿಕಾಸದ ಹಂತವನ್ನು ವಚನದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ರೇಕಣ್ಣ ಶರಣರು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡುವ; ಷಟಸ್ಥಲ ಮೆಟ್ಟಿ (ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ) ನಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಕ್ವವಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜದ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿನ ರಸದಂತೆ ಒಳಗೆ ಬೀಜ ಹೊರಗೆ ಹಿಪ್ಪೆಯ ಹಾಗೆ ರಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಗಿನ ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಾ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಚನಾಂಕಿತದ ದೈವದಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಚನ ಮುಂದುವರಿದು,

ಬೀಜದ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪೆ ಬಲಿದು,
ಹಿಪ್ಪೆಯ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಜ ನಿಂದು,
ಉಭಯದ ಬಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಧುರ ರಸ
ನಿಂದುದ ಕಂಡು,

ಹೀಗೆ, ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸ ಇವುಗ ಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾ ಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತ ವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತನುವಿನ ಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಷಟಸ್ಥಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧಕನ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿದ ವಚನದಲ್ಲಿ;

ಹಿಪ್ಪೆ ಬೀಜ ಹೊರಗಾದುದನರಿತು
ಆ ರಸಪಾನವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒದಗಿದ ಕ್ರೀ
ಕ್ರೀಯಿಂದ ಒದಗಿದ ಜ್ಞಾನ.

ಈ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಹೊರಗಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ರಸ ಸ್ವೀಕ ರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಸಾಧಕನ ಪರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅರಿವಿ ನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ. ವಚನದ ಮುಂದಿ ನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ,

ಇಂತೀ ಭೇದವಲ್ಲದೆ
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ ಗಂಟನಿಕ್ಕಿ
ನಿಹಿತ ವರ್ತನವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವತೂತಾಲಂಬರ
ಮಾತು ಸಾಕಂತಿರಲಿ.
ಕ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ,
ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮುಗೆ,
ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಟ.
ಇದು ಸದ್ಯೋಜಾತ ಲಿಂಗದ
ಷಟ್‍ಸ್ಥಲ ಲೇಪದಾಟ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಸಾಧನೆ ಇರು ವಾಗ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನು ಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಾರದೇ ಕೇವಲ ಒಣ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥಾ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರರ ಜಂಭದ ಪೌರುಷ ಸಾಕು. ಕ್ರಿಯಾ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದು, ಭಾವ ದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ,ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ “ಇಷ್ಟಲಿಂಗ”ದ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಯೋಜಾತಲಿಂಗ ದ ‘ಷಟಸ್ಥಳದ ಕೂಟ’ವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಚನವು; ನಿಜವಾದ “ಷಟಸ್ಥಳ” ದ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪಕದ ಮಾದರಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಲೇಖನ: ಅಳಗುಂಡಿ ಅಂದಾನಯ್ಯ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ?

  ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮಾದರಿ ಶೇ.16ರ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡವೇ….?

    ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ | ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು || ಮೊಗ್ಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ | ಅರಳ್ಯಾವ || ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊನೆಬಾಗಿ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ‘ವಚನ ಪಿತಾಮಹ’ ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ

  ರಾಮದುರ್ಗ: ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಡಾ.ಪಾವಟೆಯವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ …

ರಾಣಿ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಾಯಿಣಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದಾಗಿರುವ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಕೆಳದಿಯ …

ಜನಪದವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಆಧಾರ

  ಬೀದರ್: 12ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶರಣರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದರು, ಹಲವಾರು ಶರಣರು …

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

  ~ ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ವಿಜಯಪುರ: ಭಾರತವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ತವರು ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ …

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ: ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದರಿ

ವಿಜಯಪುರ: 1952-1962 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2 ಭಾಗ-4

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೊರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಬಸವ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 12ನೇ …

ನ. 22 ರಂದು ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಸಮೀಪದ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಹಣಮಂತ ಆರ್ ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ …

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ : ಬಿ.ಜೆ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ : ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೂರೂ ಬಿಂದುಗಳು ( Article 15, …

ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಶೇ 16 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು

  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

  ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ …

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ..!

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರವಿಗೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!