Breaking News
Home / featured / ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಅಂಡದ ಬೀಜವಿಲ್ಲ

ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಅಂಡದ ಬೀಜವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಡಿರು ತೊಳಸಿಕ್ಕುವರು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ತೊಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬಸಿವರು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಬಸಿವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬೀಜವುಂಟು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಅಂಡದ ಬೀಜವಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರು ಮೇಲೆ;
ಎನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಳಗೆ, ನಾ ಮೇಲೆ.
ಕದಿರ ರೆಮ್ಮಿಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರಾ.

ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆ
————————————————————
ವಚನ ಅನುಸಂಧಾನ:

ಶರಣೆ ಕದಿರ ರೆಮ್ಮೆವ್ವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಚನವು; ಶರಣತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ‘ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ’ಯ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿಯೇ ಅನುಭವ ಗಮ್ಯವಾದ ಲೌಕಿಕಾನುಭವ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭಾವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಗುಣ ರಮ್ಯಭಾವ ಶೃಂಗಾರ ರಸಪೂರಿತ ರಂಜನಾತ್ಮಕವಾದ ನುಡಿ ಪುಂಜಗಳ ಗೂಂಜನದ ಬೆಡಗಿನ ನಡಿಗೆಯದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿ ದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಂತೆ ಶರಣರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಸೀದಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತಲ್ಲ. ಅವರು ಲೌಕಿಕರಂತೆ ಪಕ್ಕಾ ಸಂಸಾರಿಗಳು. ಶರಣರು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮವ ನ್ನು ಅರಿತು ಮನ್ನಿಸಿ, ಅರಿವಿನ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅರಿತು ಕೊಂಡು ಹದನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವರು.

ತನ್ಮೂಲಕ ಶರಣರು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಬದುಕಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ,ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಜಗದ ಉಳಿವಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಬಯಲಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದವರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ; ಕದಿರ ರೆಮ್ಮವ್ವೆಯ ಮೇಲಿನ ವಚನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲ ಓದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಚನವು; ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಸಿಕತೆಯ ಚೇತೋಹಾರಿ ಭಾವವನ್ನು ಇಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೇರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಚನ ಅಷ್ಟು ಸರಸಮಯತೆಯನ್ನು ನಳನಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ರಸಿಕನಾಡಿದ ಮಾತು ಶಶಿಯುದಿಸಿ ಬಂದಂತೆ’ ಎಂಬ ಕವಿನುಡಿಯೂ ಸಹಿತ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದಿರದು.

ಆದರೆ, ವಚನವು; ಅಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಸರಿದಾ ರಿಗೆ ತರಬಲ್ಲದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಚನದ ಒಳನೋಟ ಕಾಣಲು; ಮೇಲ್ನೋಟದೀ ಲೌಕಿಕ ರೂಪಕದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಆಸ ರೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಅನುಭಾವದ ಅನೂಹ್ಯ ಲೋಕದ ಸತ್ಯ ವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಡಿರು ತೊಳಸಿಕ್ಕುವರು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ತೊಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬಸಿವರು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಬಸಿವುದಿಲ್ಲ.

ವಚನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಸಾ ಲುಗಳು ನೀಡುವ ಅನುಭವದ ಚಿತ್ರಣ ವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ; ಈ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಲೋಕಗ್ರಹಿಕೆಯ ಹಾಸುಬೀಸು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖಂಡಿತಾ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಶರಣ ಸತಿ’ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ವಚನ ಪುಷ್ಪವು; ತನ್ನ ಪರಿಮಳಿಸುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಾರಣ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು.

ಇಲ್ಲಿ, ಲೌಕಿಕರ ಸತಿಯರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪೋಷಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವರು ಎಂಬ ಉಪಾಸನಾಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ವಚನಕಾ ರ್ತಿ ತಾನು ತನ್ನ ‘ಗಂಡ’ನಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ‘ಶರಣ ಸತಿ’ಯ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ತೆರನಾ ದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬೀಜವುಂಟು;
ಎನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಅಂಡದ ಬೀಜವಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರು ಮೇಲೆ;
ಎನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಳಗೆ, ನಾ ಮೇಲೆ.
ಕದಿರ ರೆಮ್ಮಿಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರಾ.

ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲು ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೌಲನಿಕದ ಸಂವಾದ ದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ‘ಎಲ್ಲರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬೀಜವುಂಟು’ ಎಂಬ ಈ ಪದ ಪುಂಜವೇ ನೇರ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ!

ಅದೇನಂದರೆ, ಶರಣ ಸತಿಯ ಲಿಂಗಪತಿ ಗೆ ‘ಅಂಗ’ವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಅಂಡ’ ವಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಶರಣರು ಹುಟ್ಟು ಗೆಟ್ಟವರು. ಶರಣರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಜೀವನ ರಾಟಾಳವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ಹೆಂಡಿರು ಭೋಗ ಭೂಮಿಯಾದರೆ ಅವರ ಗಂಡ ರು ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭವಿಗಳು!

ಹಾಗಾಗಿ, ಶರಣ ಸತಿಗೆ, ‘ಅಂಗ’ವಿಲ್ಲದ ‘ಲಿಂಗಪತಿ’ಯೇ ನೆಲೆ-ನೆಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಕೆಳಗಿರುವನು. ಅಂಥ ಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಶರಣ ಸತಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೇಲೆಂದು ತನ್ನ ದೈವವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಚನ ತನ್ನ ಲೌಕಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಿನ ಸುಗಂಧದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತದೆ.

ಶರಣ: ಅಳಗುಂಡಿ ಅಂದಾನಯ್ಯ

About Shivanand

Admin : Lingayat Kranti Monthly news paper 8884000008 [email protected]

Check Also

ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಉಸಾಬರಿ ಏಕೆ?

  ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮಾದರಿ ಶೇ.16ರ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡವೇ….?

    ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ | ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು || ಮೊಗ್ಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ | ಅರಳ್ಯಾವ || ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊನೆಬಾಗಿ …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ‘ವಚನ ಪಿತಾಮಹ’ ಡಾ. ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ

  ರಾಮದುರ್ಗ: ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಡಾ.ಪಾವಟೆಯವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ …

ರಾಣಿ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮ

  ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿತ್ತೂರ ದೇಸಾಯಿಣಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದಾಗಿರುವ ಚನ್ನವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಕೆಳದಿಯ …

ಜನಪದವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಆಧಾರ

  ಬೀದರ್: 12ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಶರಣರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದರು, ಹಲವಾರು ಶರಣರು …

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

  ~ ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ. ವಿಜಯಪುರ: ಭಾರತವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ತವರು ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ …

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ: ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದರಿ

ವಿಜಯಪುರ: 1952-1962 ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿದ್ರಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2 ಭಾಗ-4

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೊರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಬಸವ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 12ನೇ …

ನ. 22 ರಂದು ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಸಮೀಪದ ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಹಣಮಂತ ಆರ್ ಗಿರಿಯಾಲ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 …

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಸರಣಿ-2

  ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಿಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ …

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ : ಬಿ.ಜೆ ಪಾಟೀಲ

  ವಿಜಯಪುರ : ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೂರೂ ಬಿಂದುಗಳು ( Article 15, …

ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಶೇ 16 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು

  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಲಿಂಗಾಯತ–ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು …

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಡಾ. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

  ಗದಗ: ಸರ್ಕಾರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ …

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ..!

  ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಪಿ. ಲಂಕೇಶರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರವಿಗೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!